“Софконтрол Консулт” ООД започна своята дейност през 1992 година и в момента е най-голямата и с най-богат опит консултантска организация в областта на системите за управление, съгласно съответните международно признати стандарти.

Дружеството е първата консултантска организация в България, която разработи, внедри и сертифицира фирмена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001, през далечната 1997 година.

Ефективно и ефикасно действащата система по качеството, високите професионални знания, богатият практически опит и култура на експертите на “Софконтрол Консулт” ООД гарантират високо качество на предлаганите услуги и пълно удовлетворяване изискванията на клиентите.

През своята дългогодишна дейност, дружеството се утвърди като водеща консултантска организация на пазара в България, ползваща се с уважението и доверието на своите клиенти и партньори.

“Софконтрол Консулт” ООД разполага с 12 високо квалифицирани консултанти, притежаващи богат практически опит и високите професионални знания.

Поддържането на високата квалификация и компетентност на консултантите е основна грижа на ръководството, която се реализира чрез ежегодни и перспективни програми. Всички консултанти са с висше образование и постоянно повишават своята квалификация. Всеки един от тях има над 5 допълнителни квалификации в областта на консултираните от тях системи за управление, документирани със сертификати (удостоверения) от български и чуждестранни обучаващи организации. Четирима от консултантите имат квалификация за водещи одитори на системи за управление, документирани от международно признати сертифициращи организации.

С консултантската помощ на “Софконтрол Консулт” ООД са реализирани над 500 проекта, в това число над 400 системи за управление, 70 бр. акредитации на изпитвателни лаборатории, 30 бр. сертификации за съответствие с изискванията по безопасност и други. Дружеството поддържа делови контакти с над 350 български и чуждестранни организации.

Дружеството поддържа тясно сътрудничество с основни световно признати сертифициращи организации, като:

Това дава възможност на нашите клиенти да имат пълна свобода при избор на сертифицираща организация.

Дружеството участва активно в изпълнението на различни национални и международни програми.

В дългогодишната си история “Софконтрол Консулт” ООД започва своето участие по международни проекти, в периода 1996-1997 година, като подизпълнител от българска страна на “SOCOTEC INDUSTRIE” Германия при изпълнението на пилотен проект PHARE-MJ-RPP-S-19 “Подпомагане конкурентноспособността на българските машиностроителни предприятия”. За заместник ръководител на проекта е избран Управителя на дружеството.

В последните години, с помощта на „Софконтрол Консулт” ООД, са успешно реализиране над 200 проекта управлявани по европейски и национални програми в различни индустриални сектори.